gotova2

Резултати ET 2020 Pадне групе за развој школа 2014-2015.

На нашем сајту можете пронаћи резултате радне групе за развој школа, која се бави темама иницијалног образовања наставника и раног напуштања образовања. У наставку су кључне поруке које сумирају налазе радне групе а можете пронаћи и одговарајућа документа.

Иницијално образовање наставника
Иницијално образовање наставника је кључна област образовних политика, јер треба да
– подржи промене ка новој радној култури и школској пракси,
– постави основе да оспособи наставника да се прилагоди променама контекста и околности,
– повећа атрактивност професије диверсификацијом наставничке каријере.
Кључни изазови образовних политика у области иницијалног образовања наставника су:
– Како да иницијално образовање наставника буде почетна тачка континуума целокупне каријере наставничке професије?
– Како да се утемељи поучавање засновано на сарадњи, а не изоловано?
– Како да се оснажи управљање иницијалним образовањем наставника путем сарадничког приступа?
Сарадња и учење на примерима добре праксе других могу дати одговоре на ова кључна питања.

Преузмите:
Shaping career-long perspectives on teaching – A guide on policies to improve Initial Teacher Education
Shaping career-long perspectives on teaching – A guide on policies to improve Initial Teacher Education (Executive summary)
Обликовање перспектива о поучавању током целокупне каријере – Водич за образовне политике унапређивања иницијалног образовања наставника (сажетак)

Рано напуштање образовања
Сараднички приступ на локалном и школском нивоу даје најбоље резултате у смањењу процента ученика који рано напуштају образовање, што потврђују праксе великог броја европских земаља које успшно решавају овај проблем.
Кључне поруке су:
– Свака млада особа треба да има једнаке шансе да учествује у висококвалитетном инклузивном образовању и има користи од тога.
– Ученици и њихове потребе треба да буду у центру школе, која треба да постави висока очекивања да сви ученици остваре своје максималне потенцијале.
– Неопходно је ефективно руковођење и управљање ради промоције тимског рада и сарадничких пракси, што ће окупити заједно партнере из школе и ван ње у превенцији раног напуштања образовања.
– Неопходан је континуирани професионални развој директора, наставника и осталог школског особља, са фокусом на препознавање раног напуштања образовања, и компетенције које су потребне за препознавање недостатака образовног процеса и неангажованости ученика.
– Образовање је подељена одговорност школе и родитеља, те мора бити успостављено поверење и сарадња између њих.
Неопходан је целовит приступ школе, у коме је цела школска заједница ангажована у кохезивним, колективним и сарадничким активностима, уз интензивну сарадњу са низом спољних партнера.

Преузмите:
Поруке образовним политикама о сарадничком приступу проблему раног напуштања школовања (целовит приступ школе)
и
Европски алат за школе –онлајн платформа

Оставите одговор