ОМК у ЕУ

Европска унија креирала је Отворени метод координације (ОМК) 2000. године као саставни део Лисабонске стратегије.

Отворени метод координације представља механизам сарадње између држава чланица Европске уније у областима у којима су надлежности остале у националном домену, али где постоји потреба за јачом сарадњом. То се углавном односи на тзв. „меко законодавство“ (soft acquis), односно прописе који не представљају део заједничке правне тековине ЕУ. Области у којима се ОМК прво примењивао биле су социјално укључивање, пензије и здравствена заштита. Касније се овај механизам сарадње проширио и на област запошљавања, заштите потрошача, имиграцију и образовање.

Начин на који ОМК функционише је следећи: ресорни министри држава чланица на Савету министара договарају опште циљеве у одређеној области; након тога, државе чланице интегришу договорене циљеве у националне политике, а затим свака земља одређује специфичне циљеве, активности и показатеље који омогућавају мерење резултата и систематско праћење и процену остварености резултата. Земље учеснице у ОМК унапређују своје политике и реализацију постављених циљева кроз размену научених лекција и примера добре праксе. Европска комисија помаже у овом процесу експертском и техничком подршком.

У домену образовања, свака држава чланица је одговорна за организацију и садржај свог образовног система. Улога Европске уније, према члану 165. Уговора о функционисању Европске уније, јесте искључиво да допринесе развоју квалитета образовања кроз подстицање сарадње и размене између држава чланица, као и да подржи одређене активности када је то могуће. Сарадња између држава чланица и институција Европске уније заснива се на Стратешком оквиру сарадње у области образовања и обуке (Education and Training 2020 – ЕТ 2020).

Министри образовања свих држава чланица сагласили су се 2013. године о неопходности снажније улоге образовања у реализацији нове развојне стратегије Европске уније „Европа 2020“. Одлучено је да се тематске радне групе у оквиру ОМК у образовању реорганизују тако да делотворније одговоре на постављене циљеве и приоритете дефинисане у стратегији „Европа 2020“. Тренутно се активности одвијају у оквиру шест тематских радних група:
1. Образовање одраслих
2. Модернизација високог образовања
3. Политике школа (са фокусом на осипање ученика из образовног система и образовање наставника)
4. Средње стручно образовање
5. Развој међупредметних вештина (са фокусом на ИКТ и предузетничке вештине, познавање језика)
6. Дигитално и онлајн учење