Дигитално и онлајн учење

Дигитално и онлајн учење препознато је у Европској унији као специфична област која има свој удео у процесу стицања знања, компетенција, навика и вештина, нарочито у области перманентног образовања. Осим тога, препознао је и као област која има потенцијал да унапреди квалитет образовања и обуке, због чега је дигитално и онлајн учење и предложено као једна од шест тема на којима ће се радити у оквиру Отвореног метода координације у области образовања и обуке. Теме ове тематске радне групе усмерене су на стварање подстицајног и иновативног школског окружења за коришћење информационо–комуникационих технологија (ИКТ) у образовању и обуци.

Фокус рада ове радне групе je, између осталог, израда аналитичког оквира за процену степена до ког је систем образовања и установе у њему оснажен за коришћење нових технологија у настави и стварање иновативног и стимулативног окружења за учење које је потпомогнуто новим технологијама. У том смислу, задатак представника Републике Србије јесте да учествују на састанцима и радионицама чији је циљ размена искустава међу земљама учесницама радне групе, информисање о новим трендовима у области ИКТ и примерима добре праксе, припремање смерница за подстицање креирања иновативног окружења за учење и упознавање са истраживањима и студијама у овој области.

 

Представници Републике Србије у Отвореном методу коодринације у образовању који учествују у раду ове радне групе су мр Данијела Шћепановић и Мирко Ожеговић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.