Средње стручно образовање

Средње стручно образовање и обуке налазе се у фокусу образовне политике Европске уније. Функције ове врсте образовања су: ефикасан одговор на потребе тржишта рада као и припрема за даље образовање, развијајући свест о неопходности целоживотног учења. Ова комплексност представља изазов за образовне политике свих земаља чланица Европске уније али и земље кандидате.

Уважавајући традицију стручног образовања у Србији и динамичне промене у привреди и друштву у целини, нагласак средњег стручног образовања и обука се ставља на стицању компетенција односно знања, вештине и ставови, засновани на практичном учењу. Практични облици рада се спроводе како у школи, тако и у реалном свету рада. Квалитетно средње стручно образовање је један од начина за смањење високе стопе незапослености младих у Европској унији. Истовремено средње стручно образовање и обука обезбеђују брзу и квалитетну преквалификацију за занимања која су идентификована као потребна на тржишту рада.

Реформа средњег стручног образовања, кроз унапређење ученичких компетенција, обезбеђује ефикасан прелазак из система образовања у свет рада. Средње стручно образовање и обука засновани су на социјалном партнерству образовних установа и послодаваца. Ово партнерство подразумева укључивање послодаваца у процес доношења и спровођења образовних политика. Ово се постиже учешћем свих партнера у процесу утврђивања неопходних квалификација и стандарда квалификација, реализације процеса наставе као и сертификације ученика на крају образовања на завршном испиту односно стручној матури.

Задатак представника Републике Србије у овој тематској радној групи је да учествују на састанцима и радионицама чији је циљ размена искустава међу земљама учесницама радне групе, информисање о најбољим механизмима за унапређење сарадње међу главним актерима задуженим за повезивање стручног образовања и тржишта рада и примерима добре праксе, као и припремање смерница за унапређење и повећање делотворности већ постојећих решења у овој области. Значајан део рада ове радне групе представља унапређивање средњег стручног образовања кроз популаризацију праксе и развоју каријерног вођења и саветовања.

Представници Републике Србије у Отвореном методу коодринације у образовању који учествују у раду ове радне групе су Мирјана Бојанић и Марија Крнета из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.