Модернизација високог образовања

Модернизација високог образовања је област на којој се континуирано ради и као таква веома је битна за Европску унију као наднационални ентитет који жели да оствари што бољи квалитет високог образовања. Под тим се подразумева повећан ниво успеха студената, усмереност ка практичном знању и обезбеђивање квалитетне практичне наставе, јачање квалитета високог образовања кроз мобилност и прекограничну сарадњу држава чланица ЕУ, као и примена модерног начина управљања и финансирања високог образовања.

Фокус рада ове тематске радне групе је на међусобном учењу између држава чланица о начинима подршке за модернизацију високог образовања, побољшање квалитета образовања кроз идентификацију и примену примера добре праксе у курикулумима, модернизацију управљања високим образовањем, као и реформу финансирања високог образовања.

Задатак представника Републике Србије у овој тематској радној групи јесте да учествују на састанцима и радионицама чији је циљ размена искустава међу земљама учесницама радне групе, информисање о најбољим начинима за подршку модернизацији високошколских установа, као и давање смерница за праћење и евалуацију квалитета система управљања и финансирања.

Представници Републике Србије у Отвореном методу координације у образовању који учествују у раду ове радне групе су Зорана Лужанин, представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Вера Дондур, предсатвница Националног савета за високо образовање.