Трансверзалне вештине

Динамика промена које доносе нове технологије у свету рада, као и друштвене промене, указују на потребу за развојем компетенција за остваривање нових послова и занимања, али и развој компетенција за прихватање и прилагођавање новонасталим променама.

Компетенције и вештине које се могу применити у великом броју различитих животних и професионалних улога, означене су као „трансверзалне вештине“. Оне се стичу крoз читaв живoт, почев од рaнoг дeтињствa, кроз фoрмaлнo oбрaзoвaње, али и друге видове образовања (попут читaња, друштвeних aктивнoсти, прoфeсиoнaлних aктивнoсти и живoта уoпштe). Развој трансверзалних вештина повезан је са циљевима Европске уније у погледу веће проходности кроз занимања и повећања запослености кроз активности предузетништва. Осим тога, развој ових вештина компатибилан је са начелом целоживотног учења за које се залаже Европска унија.

Трансверзалне вештине су у образовној пракси у Србији препознате кроз опште и међупредметне компетенције. То су: компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад с подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка компетенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву. Овако схваћене компетенције излазе из оквира традиционалних школских предмета и ангажују школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем и будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно реализују своје грађанске улоге.

Задатак у оквиру тематске радне групе која се односи на трансверзалне вештине обухвата модернизацију система образовања и обуке, на начин који подразумева укључивање што већег броја вештина у наставни план и програм које могу олакшати и убрзати процес уласка на тржиште рада. При томе, највећа пажња ће бити усмерена је на предузетништво, коришћење информационо-комуникационих технологија и познавање језика.

Задатак представника Републике Србије у овој тематској радној групи је да учествују на састанцима и радионицама чији је циљ размена искустава међу земљама учесницама радне групе и информисање о најбољим начинима за укључивање трансверзалних вештина у званичну политику образовања.

Изабрани представници Републике Србије у Отвореном методу коодринације у образовању који учествују у раду ове радне групе су Гордана Чапрић, представница Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, и Ирена Латиновић, представница Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва.

 

Информационо-комуникационе технологије

Предузетничке вештине