Образовање одраслих

Иако је област образовања одраслих приоритетна у циљу оспособљавања што већег броја људи да се укључе на тржиште рада, закључак Европске комисије је да је тај проценат веома низак, те да је учешће одраслих у образовању и даље недовољно. Образовање одраслих посматра се као начин за преквалификовање незапослених, стицање нових знања и вештина, као и стварање нових могућности за запослење. Европска агенда за образовање одраслих наглашава потребу за идентификовањем оних образовних пракси које ће помоћи одраслима којима је образовање најпотребније, попут имиграната, ниско-квалификованих радника и незапослених. Поред тога, образовање одраслих повезано је са концептом целоживотног учења, као једног од начела којим се Европска унија води.

Фокус рада у овој тематској радној групи јесте евалуирање квалитета политика које се баве образовањем одраслих, идентификовање предности и мана у овој области међу државама чланицама ЕУ, предлагање адекватних решења која се могу пронаћи и представљају примере добре праксе. Посебна пажња усмерена је на развијање вештина за употребу информационо-комуникационих технологија као предуслова за укључивање одраслих на тржиште рада, али и свеобухватно социјално укључивање.

У том смислу, задатак представника Републике Србије у овој тематској радној групи је да учествују на састанцима и радионицама чији је циљ размена искустава међу земљама учесницама радне групе, информисање о најбољим механизмима за преквалификацију и доквалификацију одраслих на основу примера добре праксе, као и припремање смерница за спровођење образовне политике која се води начелима целоживотног учења.

Представници Републике Србије у Отвореном методу координације у образовању који учествују у раду ове радне групе су Мирјана Милановић, представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Снежана Медић, представница Београдског универзитета.